2021-22 Normativa curs de lideratge conscient - Fil a l'agulla

Normativa del Curs de lideratge conscient Escola Fil 2021-22

.

Aquesta formació és anual i consta de 6 sessions teòrico pràctiques, més l’opció de fer, qui ho vulgui, una autodiagnosis del lideratge amb l’Índex de Poder Diamond (DPI) i una sessió individual de retorn de l’informe.  Tots els requisits estan pensats en relació amb els objectius pedagògics, que combina l’assoliment de coneixements, habilitats i eines. I es posa èmfasi en el procés de construcció de grup amb l’estudiant i tots els temes que es van treballant.

El format del curs és presencial, tot i que la situació sanitària és molt més estable, si hi ha moments de la formació que coincideixen amb un canvi d’escenari que no fa possible el format presencial, com per exemple un nou confinament, el curs es farà de forma virtual per garantir la seva realització i continuïtat en les mateixes dates.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 • El preu del curs és de 330 € més 274 € si optes per fer el DPI i la sessió de retorn. Es podrà fer el pagament en un import únic o de manera fraccionada en 2 pagaments:
  • 1r pagament 15-30 de novembre de 2021: 330 €
  • 2n pagament (si optes per a fer el DPI -Diamond Power Index®- i sessió individual) 15-30 de març de 2022: 274 €
 • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet el pagament del curs (330 €), com a molt 20 dies abans de l’inici del curs a través de transferència bancària al número de compte de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513 (posant el nom del curs i el teu nom). Les places són limitades i s’assignaran per ordre en funció d’aquest pagament.
 • Totes les persones inscrites rebreu un mail de confirmació de plaça un cop hàgiu fet el pagament.

 

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els diners de la matrícula del curs abans de l’inici del curs, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

 • Si aviseu 20 dies naturals abans de l’inici del curs, se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
 • Si cancel·les la inscripció fins 10 dies naturals abans de l’inici de la formació es retornarà l’import abonat restant el 50%.
 • Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:
  • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
  • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
 • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.
 • Aquest curs és una unitat pedagògica i està pensat com a tal, això comporta l’assistència a totes les sessions i el pagament íntegre d’aquest. No obstant això,  oferim la possibilitat de fer el pagament de forma fraccionada per facilitar-te el seu abonament. Un cop iniciat el curs, no podrem fer-te cap devolució i en cas que no assisteixis a algun dels dies de formació, no et podrem retornar l’import del pagament abonat.  

Es podrà pactar una baixa del curs si es dona alguna causa de força major com les contemplades en el punt 3, en aquest cas no hi haurà l’obligació d’abonar els pagaments que quedin pendents. Per qualsevol d’aquestes raons pots parlar amb la coordinadora del curs.

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat.

 

Obtenció de certificats i diploma

Per a l’obtenció del diploma d’aquesta formació s’haurà d’haver assistit a un 90% de les hores lectives del curs. 

Podreu demanar un certificat conforme esteu realitzant el curs en qualsevol moment si ho necessiteu.

 

Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar una formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

 

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.