EL TEATRE SOCIAL I DE L’OPRIMIT SEGUEIX A VIC A PARTIR DE GENER! - Fil a l'agulla

EL TEATRE SOCIAL I DE L’OPRIMIT SEGUEIX A VIC A PARTIR DE GENER!

El setembre passat vam iniciar els cursos de teatre social i de l’oprimit al Centre cívic Can Pau Raba de Vic. Avui, 11 de desembre, arribem al final del curs i tenim ganes de compartir l’experiència per donar-la a conèixer i visibilitzar-la.  Hem facilitat dos espais en els que diverses persones han pogut venir i conèixer una de les eines més potents amb les que nosaltres venim treballant des de fa temps.

Què és el teatre de l’oprimit?

El Teatre de l’Oprimit i les Oprimides va ser creat i desenvolupat per Augusto Boal als 70’s a Brasil. La seva voluntat era articular una metodologia teatral que facilités explorar les dinàmiques d’opressió que vivim, transformar a l’espectador en subjecte actiu de les representacions i facilitar espais de diàleg i d’apoderament personal i col·lectiu davant les situacions injustes i de desigualtat.

El teatre de l’oprimit és una arma per carregar de sentit i de coneixement els propis conflictes. Sovint, Boal deia que “transformant-se a un mateix transformem el món”, per això la necessitat de crear un teatre que parteix de les pròpies vivències.

Aquest curs ha sigut una introducció al mètode de Boal, i ens hem centrat a donar a conèixer l’eina del teatre-fòrumcom a mitjà per a assajar al realitat i transformar el que no ens agrada.

I el teatre-fòrum?

El teatre-fòrum va néixer com una evolució del teatre-propaganda, aquell teatre alliçonador en el que els actors/actrius deixaven un missatge o unes instruccions del que se suposava que el públic “passiu” havia de fer davant situacions díficils que els propis actors no havien viscut.

El teatre-fòrum va més enllà,  convida a crear a partir de les pròpies opressions, propicia un espai on hi puguin cabre la diversitat d’opinions i facilita assajar propostes per als conflictes o situacions opressives que el grup ha volgut treballar.

Partim de la necessitat de tenir i poder generar espais on les persones podem compartir vivències personals que també són col·lectives. Per exemple, quan parlem de la situació de bulliyng que vaig patir de jove estic parlant també del sistema que permet aquest tipus de discriminació i ens interessem per qui és discriminat i també per qui està discriminant; quan parlem de la meva situació d’atur i vulnerabilitat estem parlant també del sistema laboral i social que permet que com a treballador/a no tingui uns drets laborals garantits, etc..). És realment transformador i reparador poder partir de situacions injustes que a vegades s’han quedat amb un interrogant, a mig resoldre o potser ens les estem tornant a trobar.

Gràcies a aquesta eina,  podem reflexionar i entendre en col·lectiu sobre la complexitat de la situació que hem plantejat,  podem donar visibilitat a les emocions i pensaments que no s’expressen, podem observar les dinàmiques de poder a través dels personatges; en definitiva, podem posar el botó del “pausa” a la vida i podem assajar noves maneres per abordar la situació opressiva amb l’objectiu de fer-nos més preguntes, passar per l’experiència les possibles idees que tenim però que potser no ens atrevim o no som conscients que volem accionar i, alhora, generar un aprenentatge personal i col·lectiu.

A qui li pot ser útil aquest curs?

Quan no coneixia el poder d’aquesta eina i sentia anomenar “teatre de l’oprimit” em venia a la ment que per força havia de ser un teatre dur, difícil, on segur que havies de “patir” per arribar al resultat o que devia ser exclusiu per a determinades persones, inclús bromejava i deia que era un teatre per a persones deprimides que necessitaven un espai terapèutic. Boal deia que aquest tipus de teatre no era teràpia però que podia arribar a ser terapèutic ja que les persones experimentaven sensacions de resolució, de suport mútu, sensacions reparadores i transformadores. L’experiència i el coneixement em diuen que és així, que és un espai que dóna la benvinguda a tot tipus de persones (diferents edats, procedències, interessos, vivències i creences), que fomenta un ambient on el joc, la disponibilitat, la cohesió de grup, la diversió i la diversitat d’emocions i maneres de ser hi és sempre present i això permet que cadascú tingui un espai dins el grup i alhora treballem en funció del que grup vol i té ganes d’explorar. Precisament, era el que pretenia Boal, un teatre que fos per a tothom, que partís de les pròpies necessitats i destinat a tot tipus de públics.

Testimonis

Aquests són els testimonis de dues persones que han participat al curs de Vic:

“Per mi ha estat una gran experiència que he pogut compartir amb tots vosaltres. He pogut posar-me a la pell dels altres, i veure una altre perspectiva de la situació.” (Gemma)

“Et fa posar en la pell de l’altre, I no és tan fàcil com pontificar, aconsellar o criticar des de fora. Alhora, veus la línia difusa entre opressor i oprimit. L’un pot traspassar els límits i convertir-se en l’altre. Són les misèries de la natura humana” (Xus)

Proper curs:

Per seguir alimentant aquestes ganes de fer teatre i fer comunitat que hem rebut de la gent de Vic, us presentem la informació del proper curs:

Aprofundirem en les tècniques del Teatre fòrum i l’Arco Iris del Deseo, així com també aportarem la mirada del Teatre Invisible. Es partirà molt dels interessos i inquietuds dels grups participants.

Dates:

Els dimecres del 15 de gener al 12 de març.

Horaris:

GRUP A: DE 18.30 A 20H

GRUP B: DE 20.15 A 21.45

LLoc:

La Fàbrica de Somnis (VIC)

http://cansomnis.blogspot.com.es/p/on-trobar-nos.html

Preu:

60 euros 

Modalitats de pagament:

Es pot pagar el preu total del curs o de manera fraccionada cada mes.

Inscriu-te!

En septiembre pasado iniciamos los cursos de teatro social y del oprimido en el Centro Cívico Can Pau Raba de Vic . Hoy, 11 de diciembre, llegamos al final del curso y tenemos ganas de compartir la experiencia para dar a conocerla y visibilizarla. Hemos facilitado dos espacios en los que varias personas han podido venir y conocer una de las herramientas más potentes con la que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo .
¿Qué es el teatro del oprimido ?
El Teatro del Oprimido y las Oprimidas fue creado y desarrollado por Augusto Boal en los 70’s en Brasil. Su voluntad era articular una metodología teatral que facilitara explorar las dinámicas de opresión que vivimos, transformar al espectador en sujeto activo de las representaciones y facilitar espacios de diálogo y de apoderamiento personal y colectivo ante las situaciones injustas y de desigualdad.
El teatro del oprimido es un arma para cargar de sentido y de conocimiento los propios conflictos. A menudo, Boal decía que “transformándose uno mismo transformamos el mundo”, por eso la necesidad de crear un teatro que parte de las propias vivencias.
Este curso ha sido una introducción al método de Boal y nos hemos centrado en dar a conocer la herramienta del teatro-foro como medio para ensayar la realidad y transformar lo que no nos gusta .
Y el teatro-foro ?
El teatro-foro nació como una evolución del teatro-propaganda, aquel teatro aleccionador en el que los actores/actrices dejaban un mensaje o unas instrucciones de lo que se suponía que el público ” pasivo ” tenía que hacer ante situaciones difíciles que los propios actores no habían vivido .
El teatro – foro va más allá, invita a crear a partir de las propias opresiones, propicia un espacio donde puedan caber la diversidad de opiniones y facilita ensayar propuestas para los conflictos o situaciones opresivas que el grupo ha querido trabajar.
Partimos de la necesidad de tener y poder generar espacios donde las personas podamos compartir vivencias personales que también son colectivas. Por ejemplo, cuando hablamos de la situación de bullying que sufrí de joven estoy hablando también del sistema que permite este tipo de discriminación y nos interesamos por quién es discriminado y también por quién está discriminando, cuando hablamos de mi situación de desempleo y vulnerabilidad estamos hablando también del sistema laboral y social que permite que como trabajador/a no tenga unos derechos laborales garantizados…). Es realmente transformador y reparador poder partir de situaciones injustas que a veces se han quedado con un interrogante, a medio resolver o quizás nos las estamos volviendo a encontrar .
Gracias a esta herramienta, podemos reflexionar y entender en colectivo sobre la complejidad de la situación que hemos planteado, podemos dar visibilidad a las emociones y pensamientos que no se expresan, podemos observar las dinámicas de poder a través de los personajes, en definitiva, podemos poner el botón del “pausa ” en la vida y podemos ensayar nuevas maneras para abordar la situación opresiva con el objetivo de hacernos más preguntas, pasar por la experiencia las posibles ideas que tenemos pero que quizá no nos atrevemos o no somos conscientes de que queremos accionar y, al mismo tiempo, generar un aprendizaje personal y colectivo .
A quién le puede ser útil este curso ?
Cuando no conocía el poder de esta herramienta y oía hablar del ” teatro del oprimido ” me venía a la mente que por fuerza tenía que ser un teatro duro, difícil, donde seguro que tenías que ” sufrir” para llegar al resultado o que debía de ser exclusivo para determinadas personas… incluso bromeaba y decía que era un teatro para personas deprimidas que necesitaban un espacio terapéutico. Boal decía que este tipo de teatro no era terapia pero que podía llegar a ser terapéutico ya que las personas experimentaban sensaciones de resolución, de apoyo mutuo, sensaciones reparadoras y transformadoras. La experiencia y el conocimiento me dicen que es así, que es un espacio que da la bienvenida a todo tipo de personas (diferentes edades, procedencias, intereses, vivencias y creencias), que fomenta un ambiente donde el juego, la disponibilidad, la cohesión de grupo, la diversión y la diversidad de emociones y modos de ser está siempre presente y esto permite que cada uno tenga un espacio dentro del grupo y al mismo tiempo trabajamos en función de lo que el grupo quiere y tiene ganas de explorar. Precisamente, era lo que pretendía Boal , un teatro que fuera para todos, que partiera de las propias necesidades y destinado a todo tipo de públicos .
Testigos
Estos son los testigos de dos personas que han participado en el curso de Vic :
“Para mí ha sido una gran experiencia que he podido compartir con todos vosotros. He podido ponerme en la piel de los otros, y ver otra perspectiva de la situación. ” (Gemma)
 
” Te hace poner en la piel del otro, Y no es tan fácil como pontificar, aconsejar o criticar desde fuera.  Asimismo, ves la línea difusa entre opresor y oprimido. Uno puede traspasar los límites y convertirse en el otro.  Son las miserias de la naturaleza humana ” (Xus)
Próximo curso :
Para seguir alimentando estas ganas de hacer teatro y hacer comunidad que hemos recibido de la gente de Vic, presentamos la información del próximo curso :
Profundizaremos en las técnicas del Teatro foro y el Arco Iris del Deseo y también aportaremos la mirada del Teatro Invisible. Se partirá mucho de los intereses e inquietudes de los grupos participantes .
Fechas :
Los miércoles del 15 de enero al 12 de marzo .
Horarios:
GRUPO A: DE 18:30 A 20H
GRUPO B : DE 20:15 A 21:45
Lugar:
La Fábrica de Sueños ( VIC )
Precio :
60 euros
Modalidades de pago :
Se puede pagar el precio total del curso o de manera fraccionada cada mes.