GRUP D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A EDUCADORS/ES - Fil a l'agulla

GRUP D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A EDUCADORS/ES

El grup d’acompanyament i suport a educadors i a educadores és un espai de seguretat en el que adquirirem eines teòriques i pràctiques no només per a la millora de la nostra tasca sinó també per dur-la a terme amb major consciència i poder, així, gaudir-la més.

En cada sessió farem una introducció teòrica amb exemples pràctics en relació a un tema i a partir d’aquí els i les participants podran aportar casos pràctics a partir dels quals reflexionarem i treballarem.

L’enfocament des del qual farem les sessions és fonamentalment el Treball de Processos, una metodologia de caràcter sistèmic i que posa molt d’èmfasi en el desenvolupament personal i la pròpia consciència de qui educa. Entén que els processos educatius i d’acompanyament són bidireccionals: és una oportunitat per aprendre i créixer per totes les parts. Per tant, si bé les sessions tindran part de contingut teòric i d’eines pràctiques, també contextualitzarem les dificultats i reptes que ens trobem a l’hora d’intervenir, dins el nostre procés de creixement personal.

La pròpia vida i experiència del grup també seran de molta importància; posarem atenció i cuidarem les dinàmiques del grup per tal de treballar millor i també aprendre a partir de les pròpies experiències en el moment. És per això, i per poder construir un espai de seguretat, que es demana a les persones que vulguin participar un cert grau de compromís.

Temàtiques del primer trimestre (aquest temes estan subjectes a que siguin d’interès del grup, en podrem pactar d’altres):

Sessió 1: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Atenció, detecció i prevenció de la violència de gènere en les relacions afectives i sexuals.

Sessió 2: ATENCIÓ INDIVIDUAL

L’atenció individual: ¿com podem fer entrevistes i acompanyaments individuals que apoderin? ¿quins són els límits de les nostres intervencions individuals? ¿com poder cuidar cuidant-nos? ¿Quines eines específiques necessitem per treballar en l’un a un?

Sessió 3: EL TRAUMA

El trauma i els seus efectes en el desenvolupament de les persones: ¿què és un trauma i la seva relació amb l’abús? ¿quines consideracions bàsiques hem de tenir per treballar amb persones severament traumatitzades i/o abusades? La dinàmica central del trauma i possibles intervencions.

Facilitadora

Neus Andreu Monsech, llicenciada en dret i formada en resolució de conflictes. Facilitadora i terapeuta. Actualment està cursant la segona fase de la Diplomatura en Treball de Processos al Regne Unit. Té més de 10 anys d’experiència en la formació de formadors /es en diverses àrees. Té trajectòria i passió per la facilitació de grups, especialment quan aquests es troben en situacions difícils i delicades, així com per l’acompanyament individual a joves, adults i professionals pel seu apoderament.

Periodicitat: Mensual

Durada: 3 hores (amb una pausa)

Dates: 30/10, 20/11, 11/12

Horari: 10 a 13,30

Lloc: Badalona (molt a prop de la parada de L2)

Preu: 30€ per sessió

Procés d’entrada: per tal de garantir el bon funcionament del en el grup, abans de venir a la primera sessió la persona interessada tindrà una conversa telefònica amb la facilitadora del grup.

Compromís: es pot venir a una sessió per provar i si es decideix seguir llavors s’ha d’establir un compromís de venir a cada sessió  sempre que sigui possible.

Places limitades

Inscripcions: escriure un correu a neus@filalagulla.org

+ info:  Programa del grup d’educadors i educadores (pdf)El grupo de acompañamiento y apoyo a educadoresy a educadoras es un espacio de seguridad en el que adquiriremos herramientas teóricas y prácticas no sólo para la mejora de nuestro trabajo sino también para llevarlo a cabo con mayor conciencia y poder, así , disfrutarlo más .

En cada sesión haremos una introducción teórica con ejemplos prácticos en relación a un tema ya partir de ahí los participantes podrán aportar casos prácticos a partir de los cuales reflexionaremos y trabajaremos .

El enfoque desde el cual haremos las sesiones es fundamentalmente el Trabajo de Procesos, una metodología de carácter sistémico y que pone mucho énfasis en el desarrollo personal y la propia conciencia de quien educa. Entiende que los procesos educativos y de acompañamiento son bidireccionales: son una oportunidad para aprender y crecer para todas las partes . Por lo tanto, si bien las sesiones tendrán parte de contenido teórico y de herramientas prácticas, también contextualizaremos las dificultades y retos que nos encontramos a la hora de intervenir, dentro de nuestro proceso de crecimiento personal.

La propia vida y experiencia del grupo también serán de mucha importancia; pondremos atención y cuidaremos las dinámicas del grupo para trabajar mejor y también aprender a partir de las propias experiencias en el momento. Es por ello y, para poder construir un espacio de seguridad, que se pide a las personas que quieran participar un cierto grado de compromiso .

Temáticas del primer trimestre ( este temas están sujetos a que sean de interés del grupo , podremos pactar otros) :

Sesión 1 : VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención , detección y prevención de la violencia de género en las relaciones afectivas y sexuales .

Sesión 2: ATENCIÓN INDIVIDUAL

La atención individual : ¿cómo podemos hacer entrevistas y acompañamientos individuales que apoderen? ¿ Cuáles son los límites de nuestras intervenciones individuales? ¿Cómo poder cuidar cuidándonos? ¿ Qué herramientas específicas necesitamos para trabajar en el uno a uno?

Sesión 3: EL TRAUMA

El trauma y sus efectos en el desarrollo de las personas: ¿qué es un trauma y su relación con el abuso? ¿Qué consideraciones básicas debemos tener para trabajar con personas severamente traumatizadas y/o abusadas? La dinámica central del trauma y posibles intervenciones .

Sesión 4: EL TRABAJO PERSONAL DEL EDUCADOR/A

¿Por qué es importante que quien educa haga trabajo personal? ¿Qué queremos decir cuando decimos trabajo personal? Cómo se hace el trabajo personal?

Facilitadora

Neus Andreu Monsech, licenciada en derecho y formada en resolución de conflictos. Facilitadora y terapeuta . Actualmente está cursando la segunda fase de la Diplomatura en Trabajo de Procesos en el Reino Unido. Tiene más de 10 años de experiencia en la formación de formadores/as en diversas áreas. Tiene trayectoria y pasión por la facilitación de grupos , especialmente cuando éstos se encuentran en situaciones difíciles y delicadas, así como para el acompañamiento individual a jóvenes, adultos y profesionales para su apoderamiento .

Periodicidad: Mensual

Duración: 3 horas ( con una pausa )

Fechas: 25/09, 30/10, 20/11, 11/12

Horario: 10 a 13,30

Lugar: Badalona ( muy cerca de la parada de L2 )

Precio: 30 € por sesión

Proceso de entrada: para garantizar el buen funcionamiento del en el grupo, antes de venir a la primera sesión la persona interesada tendrá una conversación telefónica con la facilitadora del grupo .

Compromiso: se puede venir a una sesión para probar y si se decide seguir, entonces debe establecerse un compromiso de venir a cada sesión siempre que sea posible .

Plazas limitadas

Inscripciones : escribir un correo a neus@filalagulla.org

+ info: Informació Grup d’educadors i educadores